Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμιση της Βίας και Παρενόχλησης

Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης

Η GOLDCHEM τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τα μέτρα αυτά αποφασίσθηκαν κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των νομίμων οργάνων της εταιρίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων, ελλείψει ύπαρξης σωματείου και είναι προϊόν της κοινής αυτής διαβούλευσης.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η GOLDCHEM δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής και από οποιοδήποτε πρόσωπο. Για το λόγο αυτό, η εταιρία προβαίνει στην υιοθέτηση κάθε δυνατού τρόπου πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης εντός του εργασιακού της χώρου με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ` εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

quality-accurance001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Συνεχής βελτίωση

Συνεχής ενημέρωση

Risk Accessment

Έλεγχος αποτελεσματικότητας